Na stiahnutie
Tlačivá
Tlačivo na 2%
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
Tlačivá Domova Klas, n.o.
Žiadosť o prijatie do zariadenia
Dotazník pred nástupom do zariadenia
Zoznam vecí pred nástupom do DD Klas
Tlačivá DSS
Žiadosť o posúdenie odkázanosti
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa
Vyhlásenie o majetku
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Tlačivá ZpS
Žiadosť o posúdenie odkázanosti ZpS
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa ZpS
Vyhlásenie o majetku
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Projekty
Výzva na predkladanie ponúk pre vzdelávací projekt
Zvýšenie kvality a vytvorenie podmienok pre lepšie plnenie poslania sociálneho zariadenia vďaka zvýšeniu kvality ľudských zdrojov
Správa o výsledkoch realizácie projektu
Iné
Suhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných udajov